پردازنده ( CPU )  68 محصول وجود دارد.

در هر صفحه

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 18 تعداد رشته : 36 فرکانس پایه : 3.00GHz فرکانس بوست : 4.40GHZ

29,550,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 18 تعداد رشته : 36 فرکانس پایه : 2.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

28,550,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 16 تعداد رشته : 32 فرکانس پایه : 2.8GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

20,550,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 16 تعداد رشته : 32 فرکانس پایه : 3.10GHz فرکانس بوست : 4.40GHZ

17,950,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 14 تعداد رشته : 28 فرکانس پایه : 3.10GHz فرکانس بوست : 4.30GHZ

15,550,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 14 تعداد رشته : 28 فرکانس پایه : 3.30GHz فرکانس بوست : 4.40GHZ

14,950,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 10 تعداد رشته : 20 فرکانس پایه : 3.5GHz فرکانس بوست : 4.4GHZ

13,550,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 12 تعداد رشته : 24 فرکانس پایه : 2.9GHz فرکانس بوست : 4.3GHZ

13,300,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 5.0GHZ

6,600,000تومان 6,950,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 5.0GHZ

6,100,000تومان 6,240,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.9GHZ

5,100,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.7GHZ

4,950,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.3GHz

4,470,000تومان

ویژگی های کلیدی : ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 4.2GHz فرکانس بوست : 4.5GHZ

4,250,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.2GHz فرکانس بوست : 4.6GHZ

4,100,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

3,810,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 6 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.6GHZ

3,500,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.2GHz فرکانس بوست : 4.1GHz

3,460,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHz

3,150,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 6 فرکانس پایه : 3.0GHz فرکانس بوست : 4.10GHZ

2,810,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHz

2,690,000تومان
نمایش 1 - 21 از 68 مورد

بالا